ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។

គណនី

ការពិពណ៌នាក្រុមហ៊ុនការជួញដូរ
វេទិកា
អតិបរមា
អានុភាព
តិចបំផុត
ការដាក់ប្រាក់
FIXED
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
បើក​គណនី
STANDARD
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
បើក​គណនី
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
បើក​គណនី
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
បើក​គណនី
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
បើក​គណនី
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
បើក​គណនី
ECN
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
បើក​គណនី
Micro
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 5 $
បើក​គណនី
Standard
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 25 $
បើក​គណនី
Unlimited
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 000 $
បើក​គណនី
Classic
FreshForexMetaTrader 4 1:1000 0 $
បើក​គណនី
Market Pro
FreshForexMetaTrader 4 1:200 0 $
បើក​គណនី
Micro
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 10 $
បើក​គណនី
Standard
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
បើក​គណនី
ECN
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 500 $
បើក​គណនី
FX+
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
បើក​គណនី
Insta.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Insta.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Cent.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Cent.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Standart
Markets.comMetaTrader 4
Market Mobile Trader
1:200 100 $
បើក​គណនី
MICRO
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
បើក​គណនី
STANDARD
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:30 5 $
បើក​គណនី
MT4 Instant
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
បើក​គណនី
MT4 Market
FxProMetaTrader 4 1:500 100 $
បើក​គណនី
FxPro cTrader
FxProcTrader 1:500 100 $
បើក​គណនី
Pro-Cent
RoboForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
បើក​គណនី
Pro-Standard
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
បើក​គណនី
ECN-Pro NDD
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
បើក​គណនី
Standard, Premium, VIP
FxGloryMetaTrader 4 1:3000 1 $
បើក​គណនី
Crypto
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
បើក​គណនី
Micro
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
បើក​គណនី
STP
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
បើក​គណនី
ECN
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
បើក​គណនី
Cent
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Zero Spread
FBSMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:2000 500 $
បើក​គណនី
CLASSIC
LiteFinanceMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
បើក​គណនី
ECN
LiteFinanceMetaTrader 4 1:400 50 $
បើក​គណនី
XM Ultra Low
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:30 100 $
បើក​គណនី
ECN
FreshForex 1: 0 $
បើក​គណនី
standard.mt5
Alpari 1: 100 $
បើក​គណនី
ecn.mt5
Alpari 1: 0 $
បើក​គណនី
alpari.binary
Alpari 1: 0 $
បើក​គណនី
Spread Only
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
បើក​គណនី
Raw Pricing
Forex.comMetaTrader 4
FOREXTrader PRO
1:0 100 $
បើក​គណនី
Individual
Interactive Brokers 1: 10 000 $
បើក​គណនី
Prime
RoboForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1: 5 000 $
បើក​គណនី
R Trader
RoboForex 1: 100 $
បើក​គណនី
Crypto
GrandCapitalMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1: 100 $
បើក​គណនី
MT5
GrandCapitalMetaTrader 5
MetaTrader 5 Mobile
1: 100 $
បើក​គណនី

បង្ហាញគណនីច្រើនទៀត

ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។