ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។

គណនី

ការពិពណ៌នាក្រុមហ៊ុនការជួញដូរ
វេទិកា
អតិបរមា
អានុភាព
តិចបំផុត
ការដាក់ប្រាក់
FIXED
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 100 $
បើក​គណនី
STANDARD
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:100 100 $
បើក​គណនី
standard.mt4
Alpari 1:1000 100 $
បើក​គណនី
ecn.mt4
Alpari 1:500 300 $
បើក​គណនី
pro-ecn.mt4
Alpari 1:500 500 $
បើក​គណនី
nano.mt4
Alpari 1:500 0 $
បើក​គណនី
ECN
AMarketsMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 200 $
បើក​គណនី
Insta.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Insta.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Cent.Standard
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
Cent.Eurica
InstaforexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:1000 1 $
បើក​គណនី
MICRO
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:888 5 $
បើក​គណនី
STANDARD
XM.COMMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:888 5 $
បើក​គណនី
Cent
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
បើក​គណនី
Classic
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
បើក​គណនី
Cent NDD
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 50 $
បើក​គណនី
Classic NDD
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 000 $
បើក​គណនី
Pro STP
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 1 000 $
បើក​គណនី
PAMM Classic
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
បើក​គណនី
PAMM Cent
Forex4youMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 20 $
បើក​គណនី
Pro-Cent
RoboForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
បើក​គណនី
Pro-Standard
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:500 0 $
បើក​គណនី
ECN-Pro NDD
RoboForexcTrader
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 5 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:200 0 $
បើក​គណនី
STP.MT4
GKFXMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 0 $
បើក​គណនី
PRO.ECN.MT4
GKFXMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:100 10 000 $
បើក​គណនី
ECN.MT4
GKFXMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 0 $
បើក​គណនី
Micro Web
MaxiForexWeb MaxiMarkets 1:500 500 $
បើក​គណនី
Standard Web
MaxiForexWeb MaxiMarkets 1:500 5 000 $
បើក​គណនី
Islamic Web
MaxiForexWeb MaxiMarkets 1:500 500 $
បើក​គណនី
Platinum Web
MaxiForexWeb MaxiMarkets 1:500 35 000 $
បើក​គណនី
Micro MT4
MaxiForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
បើក​គណនី
Mini Web
MaxiForexWeb MaxiMarkets 1:500 1 000 $
បើក​គណនី
Gold Web
MaxiForexWeb MaxiMarkets 1:500 10 000 $
បើក​គណនី
Standard MT4
MaxiForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
បើក​គណនី
Islamic MT4
MaxiForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 500 $
បើក​គណនី
Gold MT4
MaxiForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 5 000 $
បើក​គណនី
Standard, Premium, VIP
FxGloryMetaTrader 4 1:3000 1 $
បើក​គណនី
Crypto
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:3 10 $
បើក​គណនី
Micro
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 1 $
បើក​គណនី
STP
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
បើក​គណនី
ECN
FXOpenMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:500 100 $
បើក​គណនី
CENT
LiteForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:1000 10 $
បើក​គណនី
CLASSIC
LiteForexMetaTrader 4
MetaTrader 5
1:500 50 $
បើក​គណនី
ECN
LiteForexMetaTrader 4 1:400 50 $
បើក​គណនី
FOREXTrader PRO
Forex.comFOREXTrader PRO 1:0 0 $
បើក​គណនី
MetaTrader
Forex.comMetaTrader 4 1:0 0 $
បើក​គណនី
GAIN GTX Direct
Forex.comFOREXTrader PRO 1:0 10 000 $
បើក​គណនី
BITCOIN
AMarketsMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
1:0 100 $
បើក​គណនី
Prime
RoboForexMetaTrader 4
Meta Trader 4 Mobile
MetaTrader 4 MultiTerminal
1:0 5 000 $
បើក​គណនី
R Trader
RoboForex 1:0 100 $
បើក​គណនី

បង្ហាញគណនីច្រើនទៀត

ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។