ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។

ការប្រកួតប្រជែងជម្រើសមួយលាន - InstaForex ។

ជាមួយនឹងការប្រកួតនេះអ្នកចូលរួមកំពុងដោះស្រាយជាមួយជម្រើសដាក់ឬហៅ។ សម្រាប់រាល់ជម្រើសដែលរកប្រាក់ចំណេញពួកគេត្រូវបានផ្តល់ពិន្ទុ 10 ពិន្ទុ។ ក្នុងករណីមានការបាត់បង់ចំណាត់ថ្នាក់របស់ពួកគេធ្លាក់ចុះត្រឹម ១០ ពិន្ទុ។

អ្នកណាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេនៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួតនឹងទទួលបានរង្វាន់កំពូល។

ចាប់ផ្តើម៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ ។

បញ្ចប់៖ ថ្ងៃទី ១ មិថុនា។

រយៈពេលចុះឈ្មោះ៖ កំពុងបន្ត។

ការផ្តល់ជូនគឺអាចអនុវត្តបាន: អតិថិជនថ្មីនិងបច្ចុប្បន្ន។

វិធីដាក់ពាក្យ: បើកគណនីសាកល្បង។

ដើម្បីឈ្នះ៖ ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត។

សាច់ប្រាក់ចេញ៖ រង្វាន់អាចត្រូវបានដក។

រង្វាន់៖ ១៥០០ ដុល្លារ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ការប្រលងធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍។


ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។