0.00
ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។

$ ៣០ គ្មានគណនីស្វាគមន៍ប្រាក់បញ្ញើ - ធីខេមល។

បទពិសោធន៍បរិស្ថាននិងលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មល្អបំផុតរបស់ធីកមិលគឺមិនមានហានិភ័យជាមួយនឹងយុទ្ធនាការគណនីស្វាគមន៍ ៣០ ដុល្លារ។

អតិថិជនថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រូម៉ូសិនប្រាក់រង្វាន់នេះដោយមិនចាំបាច់ដាក់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនទេ។

ការផ្តល់ជូនគឺអាចអនុវត្តបាន:អតិថិជនថ្មី។

ទំហំប្រាក់រង្វាន់៖៣០ ដុល្លារ។

របៀបដាក់ពាក្យសុំ៖បើកគណនីជាមួយធីកឃីល។

ការដកប្រាក់រង្វាន់៖ប្រាក់ចំណេញដែលបានធ្វើអាចត្រូវបានដក។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលប្រាក់រង្វាន់នៅពេលមានសកម្មភាពហាមឃាត់ណាមួយត្រូវបានរកឃើញ។

បានផ្តល់អនុសាសន៍ FOREX BROKERS


ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។