ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។

គាំទ្រអេហ្វអេសប៊ី - អេហ្វប៊ីអេស។

គាំទ្រអេហ្វអេសប៊ី - អេហ្វប៊ីអេស។

អំពាវនាវដល់អាជីវករទាំងអស់ដែលចង់ប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯង! ចូលរួមការប្រលង FBS Pro ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរហូតដល់ ៤៥០ ដុល្លារសំរាប់ការដកប្រាក់។

ការប្រលងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើគណនីសាកល្បងហើយការប្រកួតនឹងមានរយៈពេល ២ សប្តាហ៍។ ពាណិជ្ជករ ៥ នាក់ដែលមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតនៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួតនឹងឈ្នះ។

ចាប់ផ្តើម៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ ។

បញ្ចប់៖ ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា។

រយៈពេលចុះឈ្មោះ៖ ថ្ងៃទី ១៤-២៨ ខែឧសភា។

ការផ្តល់ជូនគឺអាចអនុវត្តបាន: អតិថិជនថ្មីនិងបច្ចុប្បន្ន។

របៀបដាក់ពាក្យ: ចុះឈ្មោះគណនីសាកល្បងរបស់អ្នក។

ដើម្បីឈ្នះ៖ ក្លាយជាអ្នករកប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុត។

សាច់ប្រាក់ចេញ៖ រង្វាន់អាចត្រូវបានដក។

រង្វាន់៖

១- ៤៥០ ដុល្លារ។

២ - ២៥០ ដុល្លារ។

៣ - ១៥០ ដុល្លារ។

៤ - ១០០ ដុល្លារ។

៥ - ៥០ ដុល្លារ។

ព័ត៌មានបន្ថែមៈ សមតុល្យគណនីសាកល្បងគឺ ១០.០០០ ដុល្លារជាមួយអានុភាព ១: ១០០ ។


ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។