0.00
ការព្រមានអំពីហានិភ័យ: ដើមទុនរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ តាមស្ថិតិមានតែពាណិជ្ជករ 11-25% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលធ្វើការជួញដូរ Forex និង CFDs ។ អតិថិជន 74-89% នៅសល់នឹងបាត់បង់ការវិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើដើមទុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញហានិភ័យបែបនេះ។

ឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅលើផែនទី

ឧបករណ៍នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកងាយស្រួលរកនិយ័តករដែលនៅជិតអ្នកឬគ្រាន់តែដើម្បីមើលភាពខុសគ្នានៃនិយ័តករនៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នក។